Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین عابدینی نظری

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


درود و احترام فراوان

فرمودین : مجموعه ای از ویژگی ها و صفات رفتاری مثبت و انرژی بخش  است . 

هیتلر شخصی بسیار کاریزماتیک و اثر بخش بود ولی صفات رفتاری مثبت نداشت.

گاندی هم شخصی کاریزماتیک بود.

استالین، جی اف کندی و بسیاری از رهبران دیگه با صفات رفتاری مثبت و منفی ولی همگی کاریزماتیک.