Menu
نویسنده مطلب : الهام طهماسبی

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


تمرکز بیش از حد بر نقاظ ضعف پکی از پر کاربردترین استراتژی حفاظتی من بود و فکر کنم هست البته با شدت نسبتا کمتر

تا جایی که یادم میاد من همیشه در اولین برخورد با دیگران و اشناهایی که مدت زیادی بود ندیده بودمشان همیشه در مورد بیماریم -افسرده گیم-استرس زیادم حرف میزدم . بعدش که تنها میشدم از دست خودم ناراحت میشدم همش از خودم میپرسیدم چه لزومی داره همه درباره گذشته ات بدانند؟ اصلا چرا همیشه به این موارد اشاره میکنی؟ و…. بعد یه مدت احساس کردم که از این خودافشایی بیشتر آسیب میبنم نه بخاطر نگاه و ذهنیت دیگران تنها به این خاطر که احساس میکردم با هر بار گفتن بیشتر پیش خودم تحقیر میشم بنابراین تصمیم گرفتم این مدل معرفی کردن خودم رو کنار بگذارم تا زمانی که کسی در این مورد ازم سوال نکنه چیزی نگم.

با خوندن این درس متوجه شدم من با بیان اون مطالب سعی میکردم خودم و زندگی ای که آن را دوست نداشتم  به نوعی توجیح کنم و در ضمن یک راه فراری برای خودم در مواجهه با حقایق و واقعیت های زندگیم جور کنم در واقع من با بیان نقاط ضعفم میخواستم از خودم در برابر نگاه دیگران محافظت کنم . در حین نوشتن این تمرین هم به این نکته رسیدم که من نگاه دیگران به زندگیم را از دریچه نگاه خودم و یا به اصطلاح با مدل ذهنی خودم می سنجیدم نه با مدل ذهنی آنها