Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره


با اجازه شما یک توصیه اخلاقی را که بزرگواری ارائه کرده است و اتفاقا در ارتباط با راهکارهای سوم و چهار است نقل می کنم. ایشان می فرمودند که وقتی وارد یک جمع شدی و حسابی تحویلت گرفتند، در تحلیل رفتار صمیمی آنها این رفتار مناسب را به خودت نسبت نده به همانها که تحویلت گرفتند نسبت بده و بگو که چه انسانهای خوبی، چه قدر محترم هستند این آدمها. و اگر احیانا در حالت مشابه تحویلت نگرفتند و با تو بسردی برخورد کردند، ریشه این رفتار را در خودت جستجو کن و بگو چه کار ناپسندی از من سرزده که اینگونه باعث رنجش این افراد گشته و باعث شده مرا تحویل نگیرند؟