Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

مرور سرفصل های درس تصمیم گیری در دانشگاه‌ها


آمارها وابزارهای ذکر شده عموما تصمیم ساز هستند چرا ؟چون به تنهایی همه عوامل را نمیتونند درنظر بگیرند وناقص هستند،ولی کمک کننده برای تصمیم گیری هستندودرنهایت افراد تصمیم گیرنده اند که تعیین کننده اند ویا دنبال خود بحث هستند ومیخوان از ابزارها استفاده کنند. پس به نظر من اهمیت بحثهای کیفی وفراگیری اونها بیشترهست .بعلاوه دیده شده که مدیران ازابزارهای مختلف برای توجیه تصمیماشون استفاده میکنن والبته درسطوح پایین تر نیز هستند کارشناسانی که به کمک آمارها وابزارهای ذکر شده به تصمیم سازی کمک میکنند.