- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدرسول کریمی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


در مورد مطلوب بودن محیط کار در جاهای مختلفی که کار کردم در شرکتهایی که امکان برگزاری نماز جماعت وجود داشته کارکنان رابطه بهتری داشتند و محیط کاری برای خودم مطلوب تر بوده است. من خودم به شخصه حاضر بودم حقوق کمتری دریافت کنم ولی امکان برگزاری نماز جماعت وجود داشته باشد.