Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) | تفاوت شاخص های عملکردی و عملیاتی


اگر هدف را تناسب قد و وزن در نظر بگیریم می توان از شاخص عملکردی

BMI : Body Mass Index استفاده نمود. با اندازه گیری این شاخص می توان شرایط بدن از نظر کمبود یا اضافه وزن را تشخیص داد.

برای این هدف میزان ساعات برای ورزش در طول هفته و تناسب اندام اختصاص پیدا میکند یک شاخص عملیاتی است.