Menu
نویسنده مطلب : آسیه

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن


نوازش کلامی: تشکر و تشویق کارمند توسط مدیر

نوازش غیر کلامی: مدیر عامل شرکت تویوتا هنگامی که از بیماری یکی از کارمندان جز مطلع میشود بهمراه تیم مدیران میانی به عیادت کارمند میرود.

 

نوازش منفی: مدیر عامل شرکت ما معمولا با نیروهایی که مورد توجه خاص وی هستند و به اصطلاح روی آنها حساب بیشتری باز می کند، بسیار سخت گیر تر است و در خصوص اشتباهات جزئی مورد مواخذه شدید قرار می دهد که البته با صرف زمان خود و آموزش آنها، رشد بیشتر آنها را نیز سبب می شود.

نوازش مثبت: از کارمندان معمولی تر شرکت در مناسبتها قدردانی می گردد.