Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل سیاسی : تصور میکنیم که دموکراسی بهترین نوع اداره ی یک حکومت است. بله احتمالا از دیگر مدل هایی که تا الان به آن دست یافته ایم روش مطمئن تریست اما امروزه در تحلیل ها به ضعف های آن از جمله رعایت نشدن حقوق اقلیت، یا پایین بودن سطح کلی اجتماع از نظر سواد سیاسی میرسیم که ما را نیازمند مدل های جدیدتری میکند. بزرگترین اشتباه فوکویاما احتمالا سخن گفتن در باره ی پایان تاریخ با این شیوه است قافل از این که دموکراسی هم مدلی است که تاریخ انقضا دارد و میتواند انقدر بالغ شود که شکل اولیه خود را از دست بدهد.

 

مدل اجتماعی: تعاملات رودررو به شکوفایی انسان کمک میکنند و به هر دلیلی کلا بهترند. این به مدل به نوعی ابزار ما برای مقابله با تغییراتی است که تکنولوژی بوجود می آورد.بدون این که دلیل قطعی داشته باشیم.حدس میزنم قرن هجده مردم از این که کتاب و چاپ باعث شده اند افرااد از طبیعت دوری کنند مینالیده اند بعد رادیو آمده بعد تلوزیون و امروزه هم بحث اینترنت و فضای مجازی. حرف من به این معنی نیست که این تغییر فضا صددرصد به نفع جامعه است. نهبلکه این را میگویم اگر عامه ی جامعه دارد دست و پایی میزند در برابر این تغییر صرف پایبندی کورکورانه به مدل های قبلی است نه مقاومت ناشی از تحلیل و آگاهی. احتمالا دوری از شبکه های اجتماعی توسط من یا محمدرضا خیلی با دوری از شبکه های اجتماعی پدربزرگ من متفاوت است.

 

مدل اقتصادی: اقتصاد دولتی، موجب فساد و فروپاشی سیاسی میشود.تقریبا آنقدر مثال از این موضوع دیده ایم که نیاز به بحث تئوری نباشد اما در عمل اتفاقاتی که در کشور ما می افتد ما را به سمت و سویی دیگر میبرد.

 

مدل فرهنگی: آزادی دادن به عامه ی مردم توسط حکومت ها موجب شکوفایی فرهنگی آنها میشود / در مقابل آزادی دادن به عامه ی مردم توسط حکومت ها موجب گمراهی مردم میشود.    هردو مدل در دنیای امروز در حال اجراست و به راحتی میتوان بررسی کرد و در مورد مفید بودن یا نبودن هرکدام نظریه داد.

 

مدل علمی:فکت علمی #همجوشی هسته ای میتواند نیاز مارا از انرژی های دیگر برطرف کند.

مدل اول: با تحقیقات بسیار نیروگاه همجوشی هسته ای بسازیم. ( در کشور هایی مانند آلمان در حال اجراست)

مدل دوم: از بزرگترین نیروگاه همجوشی هسته ای نزدیکمان(خورشید) انرژی بگیریم( باز هم همین مدل در آلمان به عنوان کشوری که پیشرو ترین صنایع انرژی تجدید پذیر را دارد در حال اجراست)