Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

کتاب مجالی برای تمرکز | توصیه‌هایی برای افزایش بهره وری


من فکر میکنم بین دیدگاه هایت در مورد احیای انرژی و تفاوت کارایی و اثربخشی ارتباطی وجود داره و مواردی مثل عدم خواب کافی و نداشتن سرگرمی و تحرک و … صرفا برای  “بیشتر کار کردن” مصداقی برای تلاش برای افزایش کاراییه بدون اینکه به اثربخشی این کارها فکر کنیم.