Menu
نویسنده مطلب : محمد سلیمانی

مطلب مورد بحث:

آموزش گزارش نویسی با درک مفهوم "پرسش کلیدی" آغاز می‌شود


من در گذشته زیاد با این گونه مطالب مواجه می شدم مثلا سوال من بود این بود که چگونه زمان خود را بهتر مدیریت کنم؟ اما فکر میکنم سوال نویسنده این بوده که چه گونه یک تیتر جذاب  کلیک خور بنویسم؟ و بعد چگونه یک گزارش صفحه پرکن سر هم کنم؟

این گزارش ها (البته تا جایی من دیده ام) معمولا در چهار دسته قرار می گیرند:

۱-نویسنده حرف جدیدی نزده و فقط به توضیح واضحات پرداخته.

۲- متن گزارش با چیزی که در تیتر گفته شده متفاوت است.

۳-خلاصه ای ناقص از یک گزارش دیگر که معمولا اصل گزارش به زبان انگلیسی بوده.

۴-گزارش یک ترجمه ی ضعیف است و هرچند مثل مورد قبل متن خلاصه نشده اما با این وجود جزئیات آن قبل فهم نیست.