Menu
نویسنده مطلب : امیررضا

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


تحلیل ذینفعان

در پایان این درس شما می توانید؛

۱-ذینفع یک پروژه را تعریف کنید.

۲- عناصر جدول های مختلف امتیازبندی و درجه بندی ذینفعان را نام ببرید.

۳- ماتریس تحلیل ذینفعان را رسم و گروه های اصلی آن را مشخص کنید.