Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

کتاب قوانین کاریزما | توصیه‌هایی برای افزایش کاریزما


شرکت هایی هستند که از پرسنل خود بهره کشی میکنند , بعضی شرکت ها سیستم را طوری سازماندهی میکنند که که تلاش هر فرد هم به نفع خودش تمام  میشود و هم کل شرکت

رهبران کاریزماتیک هم به نظرم همچین معامله ای با مردمشان میکنند؛ در عوض اینکه آنها را ضعیف و ناتوان نگه دارند تا بتوانند بر آنها حکومت کنند , سیستم را طوری سازماندهی میکنند که رشد و توانمند تر شدن مردم پایه های حکومتشان را مستحکم تر کند , مردم به چنین رهبرانی عشق میورزند ,و این جاذبه ای که بین رهبر و پیروانش برقرار است یکی از صورت های کاریزما است
این تعریف از کاریزما در دل خود مفهومی از ارزش آفرینی دارد