Menu
نویسنده مطلب : تسنیم

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


سلام
از داشته ها و دارایی های ارزشمند انسان که خداوند دروجودش نهاده است امور فطریست که جزء سرشت انسان است. گرایش های فطری برطرف کننده نیازهای روحی انسان است.از ویژگی های فطریا ت انسان این است که با آفرینش اوهمراه بوده و بدون تعلیم و درهر زمان و مکانی آن را درک می کند ولی در شکوفایی یا نارسایی آن اسباب بیرونی دخیل است .
امور فطری در ابتدا بالقوه هستند یعنی در آغاز تولد انسان فعلیت ندارند بلکه به صورت استعداد در نهاد انسان نهفته‌اند و بر اثر عواملی این استعدادها رشد و نمو کرده تا جائی که به فعلیت می‌رسند مانند دانه سیبی که در ابتدا به صورت بالقوه سیب است و اگر شرایط مساعده باشد به مرور زمان شکوفا می‌شود و پس از طی مراحلی به صورت یک سیب کامل در می‌آید. گرایش های فطری چون حقیقت جویی، جمال و زیبایی، خلاقیت و ابداع، عشق و پرستش و … .
حال اگر این داشته های بی بدیل با موانعی چون هواپرستی، جهل، خودبینی و تکبر، وسوسه های شیطان، دنیاگرایی و … به فعلیت و شکوفایی نرسند آنگاه دیگر از رسیدن به آن سرمایه های عظیم جا مانده و در ایستایی و رکود می مانیم.
البته عالمان به آن، فطرت را از سرمایه های انسان میدانند که از منظری دیگر اینگونه هم هست)
(البته بحث فطرت گسترده است و به نظر من نسبت به مطلب این درس اینگونه آمد)