Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


تقریبا اکثر جمله ها و اندیشه های ما از جنس مقایسه است. چه در محیط خانواده و چه در عرصه اجتماع و شغلی ما هر زمان که صحبت می کنیم درگیر مقایسه ایم. من از ذکر نمونه ها پرهیز می کنم و به جای آن به تاثیر این مقایسه ها بر عقبگردها و درجازدن ها می پردازم. به زعم من کسی که در حال مقایسه خودش با کسی یا چیز دیگری است قسمت عمده وقت و انرژی خود را تلف کرده است. اما مگر می توان بدون مقایسه و قضاوت هم زندگی کرد؟