Menu
نویسنده مطلب : فرشید کریمی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بخش اول تمرین:هرگاه در فضا روباتی رو دیدی به ضلع پاهاشون نگاه کن آنهایی که از بتا اومدن انتهای ضلع پاشون نوک تیزند و آنهایی که از آلفا اومدن ضلع پاهاشون پهن اند.
بخش دوم تمرین:من برای بدست آوردن جواب اول به شکل ظاهریشون دقت کردم دیدم می تونه با هم فرق و شباهت داشته باشه واز روی شکل نمی توان ادرس دقیقی رو بدیم بعد به سراغ رنگهاشون رفتم دیدم هررباط از دو رنگ متفاوتی درست شده اند ولی باز به هیچ نتیجه ای نرسیدم  بعدا به سراغ پاهاشون رفتم دیدم هرکدام یه شکل هندسیه و تنها فرقی که دیدم نوع قرار گیری ضلع انتهای پاهاشونه که تنها راهیست که می شه از روی آنها تشخیص داد.