Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

شاخص هزینه جذب مشتری جدید یا CAC چیست؟


شرکتی که در آن کار میکنم چند سال پیش در نمایشگاه شرکت کرد و پنجاه میلیون هزینه کرد ولی مشتری نیامد البته این موضوع باعث شد مشتریان فعلی تثبیت شوند در واقع استراتژی که به خاطر آن در نمایشگاه شرکت کرده بودیم شکست خورد ولی هزینه انجام شده برای جذب مشتری در یک هدف دیگر سودآور شد