Menu
نویسنده مطلب : علی رستمی

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


۱- در زندگی عاطفی خود و یا دیگران شاید دیده باشید, زن و شوهری را که با هم بحث و دعوا کرده اند و در همین اثنا فردی از آشنایان سر می زند و برای جلوگیری از افشا شدن اختلاف , همدیگر را با کلمات  محبت آمیز صدا می زنند.

۲- مدیر یک کارخانه را می شناسم که رفتارش با کارمندان اغلب با داد و ناسزا همراه است و البته وقتی که مشتری یا شریک یا دوستی از بیرون وارد محیط می شود این رفتار به شدت تشدید می شود که فکر می کنم برای نشان دادن اقتدار و بزرگی و پنهان کردن ضعف است و می تواند مصداق مکانیزم دفاعی باشد.