Menu
نویسنده مطلب : نوید قبادی

مطلب مورد بحث:

تو به جای من انتخاب کن!


مطلبی که من از این درس و نوشته های دوستان گرفتم این است که بهتر است:

۱٫ در مواردی که انتخاب تاثیر کمی در زندگی ما دارد انتخاب را به دیگران بسپاریم.

مثلا همان مثال غذا

۲٫ در صورتی که بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفتیم و به یک تایید برای انتخاب احتیاج داریم انتخاب را به دیگری بسپاریم . چه بسا تایید دیگری هم ما را از انتخاب درست تر دور کند اما از نظر روانی بار انتخاب را از دوش ما بر میدارد

در کل نظر من این است این مطلب هم مانند مواردی که من در متمم مطالعه کردم نسبی هست و با توجه به موقعیت فرق می کند

مثلا انتخاب را به عهده دیگری گذاشتن در یک موقعیت می تواند باعث دست دادن لذت انتخاب ، و از دست دادن فریم شادی شود( چرا که اگر انتخاب شما بجا و درست باشد مورد تحسین خود و دیگران قرار میگیرید)  یا در موقعیت دیگر می تواند بدون ریسک انتخاب خیال خود را از هزینه آن راحت کرد.