Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای طولی در برابر شاخصهای مقطعی


شاخص‌های سلامتی را هم بصورت طولی استفاده می کنند هم بصورت مقطعی:

درصد مرگ و میر نوزادان  – بصورت طولی، افزایش یا کاهش وضعیت سلامت نوزادان را بررسی میکند و بصورت مقطعی می‌توان آن را با میانگین جهانی و سایر کشورها مقایسه کرد و برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد

شاخص امید به زندگی نیز همینطور است

اما بطور مثال تعداد مراجعه به مراکز پزشکی برای درافت واکسن را نمی‌توان بصورت مقطعی با دیگر کشورها سنجید زیرا تعداد واکسنهای اجباری/ارائه شده هر کشور با دیگری متفاوت است.