Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین قاسمی

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


با سلام به خانواده متمم و محمدرضا عزیز

تصویر اول: به نظرم هیچ چیز ترسناک تر از این نیست که انسان بدون هیچ نتیجه ای تلاش کند، همچنین تصویر یک خودکشی رو نشان میدهد، به نظرم خود کشی تصمیمی برای پایان دادن به زندگی است و عملی است که معمولا درنتیجه ی ناامیدی و عدم توانایی انسان در مبارزه با زندگی به وقوع می پیوندد؛

تصویر دوم: تعابیر مختلفی از این تصویر می توان کرد ولی اولین موردی که به ذهنم رسید بحث خطی شدن منابع برای رسیدن به یک نتیجه کوچک نه چندان بزرگ و با ارزش؛

تصویر پنجم:هویت های غیرواقعی؛