Menu
نویسنده مطلب : مهدی میرزابیگی

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


در گذشته خیلی پیش میامد که اگه جایی موزیک و یا برنامه تلویزیون و در کل نویزها و صداهای محیط مطابق خواسته من پیش نمیرفت سریع واکنش نشون میدادم و اعتراض میکردم . این کار در بلند مدت باعث چالش و بهم ریختگی روانی خودم شده بود. به این نتیجه رسیدم که من نمیتوانیم کنترل صدردرصد بر روی محیط داشته باشم . اگر در جایی مقدور بود و باعث رنجش خاطر دیگران نشد صداهای اطراف خودم را به نفع و سلیقه خودم تغییر بدم ولی در جایی که مثلا دستفروش خیابان با بلندگو در حال فریاد زدن هست قطعا من کنترل چندانی روی آن نخواهم داشت و تمرین و مهارت من به این سمت برود که کجا و چگونه و  به چه شکل از مهارت خود ابرازی  برای کنترل محیط استفاده کنم .