Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


من توی هماهنگ کردن زمان و انجام تست دقیق عمل نکردم و به صحت نتیجه شک دارم :

شکل اول ۶ مورد

شکل دوم ۴مورد

فکر میکنم این استعداد رو دارم و حتی یه مواقعی زیاد ازش استفاده میکنم

تا قبل از انجام این تمرین انتظار نداشتم که این ویژگی یه استعداد باشه