Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

سه مرحله اصلی در مواجهه با عوامل استرس آور


کاری یا گزارشی را باید تحویل دهم و ارزیابی اولیه باعث می‌شود به دلایل زیر برای انجام آن استرس داشته باشم:

۱- زمان کم دارم.

۲- موضوع و محدوده کار شفاف نیست.

۳- نمیدانم چه اطلاعاتی دقیقا موردنیاز است و  اطلاعات را باید از کجا جمع‌آوری کنم.

۴- کسی نیست در این مورد مرا کمک کند یا از من بیشتر بداند.

۵- نمیدانم از کجا شروع کنم.

ارزیابی ثانویه:

۱- با چند نفر درموردش حرف میزنم و ایده میگیرم.

۲- با مدیرم حرف میزنم و کمی محدوده را شفاف‌تر میکنم.

۳- چدتا کار رو بخاطر این عقب میندازم و زمان در دسترس رو زیاد میکنم.

۴- فهرستی از اطلاعاتی که لازم دارم جمع میکنم و به افراد مختلف می‌سپرم تا اطلاعات را دربیاورند.

ارزیابی مجدد:

۱- خودم رو مجبور مکینم کار رو شروع کنم و چند خط در موردش بنویسم یا ساختار گزارش موردنظر رو آماده کنم.

۲- اطلاعات دریافتی رو با چند نفر درمیان میگذارم و منطقی بودن و مفید بودن آنها را بررسی میکنم.

۳- کم کم ساختار گزارش تکمیل می‌شود و خروجی به نظر دست‌یافتنی می‌آید.