Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


سلام

ایجاد شبکه و ارتباطات در بسیاری از حوزه ها می تواند موجب تغییر در پارادایم شود، پزشکی، چاپ و نشر کتاب، امنیت و … ولی این امر بسیار کند صورت می گیرد و در بسیاری موارد فقط نزد نخبگان این پارادایم شکل گرفته و عمومی نشده است.