Menu
نویسنده مطلب : محمد غریب

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


یک تفسیر احتمالی از این نتایج آن است که افراد خودخواه، ثروتمند شدن را راحت‌تر می‌دانند. با این حال، دکتر پیف در برخی از آزمایش‌های خود، ‌افراد را بر حسب درآمد خانواده‌ای که در آن بزرگ شده‌اند، دسته بندی کرد. این تفکیک نشان داد که چه منزلت اجتماعی به فردی به ارث رسیده باشد و چه خود او این موقعیت را کسب کرده باشد،‌ تفاوتی در رفتار او به وجود نمی‌آید – بنابراین این عقیده که افراد خود‌ساخته بسیار خود‌خواه هستند،‌ صحت ندارد. خود دکتر پیف می‌گوید که حس ترحم و دلسوزی بیشتری که ظاهرا در میان فقرا وجود دارد، گشاده‌دستی و دستگیری از دیگران را در آنها افزایش می‌دهد و سطحی از اعتماد و همیاری را در میان این افراد به وجود می‌آورد که برای بقای آنها در دوران سخت زندگی ضروری خواهد بود