Menu
نویسنده مطلب : علی رئیسی

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


تفکر خطی:

پروژه بخاطر عدم برنامه‌ریزی دقیق در وقت معینه تکمیل و تحویل داده نشد.

تفکر سیستمی:

از دلایل عمده اینکه پروژه در موعد تعیین شده تکمیل نشد، در هفته های نخست ممانعت ذینفعان (آنهایی که منفعت خودشان را در اجرایی نشدن پروژه می دیدند) و بعد ها نامساعد بودن شرایط آب و هوایی (اقلیمی) ساحه بود. که عملا منجر به تعویق افتادن فعالیت ها گردید، و دوره اجرای پروژه از آنچه تعیین شده بود طولانی تر شد.

مشاورین و مدیران پروژه در مرحله‌ی برنامه‌ریزی و زمان بندی کارها و فعالیت ها چنین شرایطی را متصور و پیشبین نبودند و برعلاوه موارد قبلی، یکی از علت های ریشه‌ای مشکل نیز می‌تواند همین عدم پیشبینی وضعیت های اضطراری در برنامه‌ریزی پروژه ها باشد.