Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟


دوست خوب متممی ما شهرزاد در تفسیر و برون یابی ، دارای مهارت های خوبی است .

اظهار نظر ایشان در خصوص مطلبی راجع به معنای تلویحی و ضمنی را مطالعه کردم .

ارائه دو مثال بجای دو واژه تلویحی و ضمنی ، نشان از دقت نظر ایشان در مهارت های تفسیر و برون یابی دارد.