Menu
نویسنده مطلب : فرشته پریشان

مطلب مورد بحث:

کار تیمی و نقش جستجوگر منابع


شاید بتوان گفت این افراد پشت پرده هستند ,کسانی که انجام کارهای سفید را بر عهده دارند که البته گاهی با کم لطفی کارهای انها به رنگ صورتی دیده میشود.

این نقش را هم در محل کار و هم خانواده دیده ام , هر وقت هر جا بخواهی سریع وسایل را اماده میکنند ولی نام و نشانی از انها نیست.