Menu
نویسنده مطلب : محسن زنگویی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: رفته بودم میوه فروشی برای خرید گوجه‌فرنگی. فروشنده خودش برایم به مقداری که می‌خواستم، وزن کرد و بهم داد. وقتی درون نایلون را دیدم، متوجه شدم گوجه‌هایی با کیفیت خیلی پایین جدا کرده است. اعتراض کرده و گفتم: چرا از این‌ها ریخته‌ای؟ از اون‌هایی که اون قسمت گذاشته‌‌ای بده.

نایلون را از دستم گرفت و به صورت بی‌ادبانه‌ای گفت: برو. برو.

احساس: تحقیر شدن، خشم، متنفر شدن از او

تفسیر: برای جذب مشتری‌های آن راسته بازار، گوجه‌های باکیفیت را جلو چیده بود. اما وقتی مشتری بهش سفارش می‌داد، آن گوجه‌هایی را که برای فروش داشت، بهشون می‌داد. تصور کرده مشتری هر ظلمی را می‌پذیرد و بدون اینکه اعتراضی کند، سفارشش را دریافت کرده و می‌رود. احساس کردم یک نگاه ارباب-رعیتی به مشتری دارد.