Menu
نویسنده مطلب : هدی جعفری

مطلب مورد بحث:

برآورد | انواع روشهای برآورد هزینه، زمان و سایر شاخص‌های کلیدی پروژه


تخمین زمان و هزینه پیاده سازی یک وب سایت با استفاده از روش تخمین پارامتری

تعداد صفحات مورد نیاز برای پیاده سازی = ۶۰

زمان پیاده سازی هر صفحه به همراه تست توسط نیروی خبره = ۴ روز

۶۰ * ۴ = ۲۴۰ روز نیاز است. اگر ۲ نیروی تمام وقت روی آن کار کنند ۱۲۰ روز تنها برای پیاده سازی نیاز است. در واقع حدود ۴ ماه روز کار نیاز است.

برای انجام تست ها و deploy پروژه حدود ۲ ماه نیست.

پس در کل حدودا ۶ ماه برای پیاده سازی این وب سایت زمان مورد نیاز است

هزینه هر ماه نیروی تمام وقت = ۳ میلیون

دو نیروی تمام وقت در ۶ ماه = ۳۶ میلیون

با هزینه های جانبی محتمل = هزینه کل پروژه حدود ۴۰ میلیون