Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم پورآدینه

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


در ابتدای شروع هر مطالعه بهتر است به خود بگوییم آیا آماده ای ، آیا ابزار لازم مطالعه را به همراه داری و از لحاظ فکری آماده پذیرفتن مطالب هستی؟

سپس شروع کنیم.

میتوانیم برای خود یک کلمه مخفف شرایط مطالعه انتخاب کنیم مانند یتتت (یادداشت ، توقف ، تفکر، تعامل)