Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

هانس آیزنک | سه صفت شخصیتی اصلی برای شناخت انسان‌ها


در تایید حرف های شما که از خود محوری آیزنک گفتید دکتر شیری هم تا حدی خود به خودی بودن ( خود مختاری) را یکی از ۶ جز نیاز های اولیه هر انسانی با روان سالم در نظر میگیرند.

نیاز های اولیه:۱- امنیت ۲- خودمختاری ۳-خودابرازگری ۴- عشق و قدرت ۵-پذیرش محدودیت های واقع بینانه ۶- تفریح