Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا مرجوی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


داستان تصویری اول:همچنان که در تصویر پیداست شلوار نماد سازمانی فربه است با مدیر ارشدی که حواسش به روبروست و از پشت سر خودش غافل و مدیران میانی هرکدام به جهتی مخالف جهت کلی سازمان فرمان می دهند. صورت های افراد نشان دهنده خشنونت و اجبار است یعنی جایی برای گفتگو در سازمان وجود ندارد و این عملا همگرایی در سازمان که لازمه یک سازمان موفق است را از بین می برد.
دو مدیر در دو سمت سازمان دیده می شوند که هر کدام به جهتی اشاره می کنند و عده ای از مدیران دنباله رو آن دو نفرند. یک مدیر هم هست که دقیقا به زیر پای سازمان نگاه می کند شاید نگاه به آینده ندارد. جالب اینجاست شلوار به عنوان زیرساخت و سخت افزار سازمان است و به شکل ظریفی به نقش مدیران به عنوان نرم افزار سازمان اشاره می کند.
راستی عده ای آخر کار به شکل خاکستری نقش شده اند که می تواند بیانگر کارکنان و کارگران سازمان باشد و نقشی که در پیشبرد سازمان می توانند ایفا کنند و دیده نمی شود