- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : هدیه

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


به نظرم یکی از مکانیزم های دیگر فوبیای تصمیم گیری، ماتع تراشی است یعنی در عالم واقعیت مانع منطقی وجود ندارد اما فرد به دلیل رخوت و تنبلی یا حتی ترس از پذیرش مسئولیت و یا تمایل بیش از اندازه به ایده آلیستی به عناوین مختلف موانعی برسر راه خود ایجاد یا فرض می کند که در عمل وجود نداشته اند.     اینکه فردی بهانه بیاورد ، همان طور که در متن فوق ذکر شد ابراز یک وضع موجود است مثلا اینکه پول ندارم، الان زمانش نیست یا هرچیز از این دست اما خیلی وقت ها فرد نه تنها پول ندارد که به واسط ذهنیت منفی که برای خود ایجاد کرده باعث می شود که در عمل ضرر مالی هم متقبل شود و به واقعیت بپیوندد…

تصورم بر این است که فوبیای تصمیم گیری بسیار وابسته به عدم وجود استقلال هویتی و شخصیتی و نیازمندی فرد به تایید مداوم از سوی دیگران است.