Menu
نویسنده مطلب : زهرا رضایی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


عنوان درس: نقش دستاوردهای فضا در زندگی عمومی مردم

از شما انتظار می رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

به دانش مربوط به حوزه فضایی کاربردی تر و دقیق تر نگاه کنید.

چند نمونه از کاربردهای فضایی را در محیط اطراف خود نام ببرید.

از شما انتظار نمی رود که تاریخچه علوم فضایی را به خاطر بسپارید.