Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


درود و خدا قوت

شکست ها به عنوان زیر ساخت و بهای تجربه ایست که برای یادگیری می پردازیم .

منتهی با یادگیری عمیق و مطالعه میتوان از تجربیات دیگران استفاده کرد که بهای کمتری پرداخت کنیم تا اینکه خودمان تجربه کنیم.

این جمله نقش انتخاب منبع برای یادگیری را نشان میدهد که از چه کسانی یاد بگیریم.

شکست فقط بخشی از فرایند یادگیری است، مثل بخشهای دیگر.