Menu
نویسنده مطلب : امیرمسعود حدیدی

مطلب مورد بحث:

هنگام نارضایتی از رابطه چه شیوه‌ای را انتخاب می‌کنید؟


همین چند روزه پیش و پس عید، افتاده ام میان انتخاب یکی از همین پاسخ ها

برای نزدیک ترین رابطه ام، که حمایت احساسی (Emotional Support) مرا تا حد قابل قبولی تامین می کرد، چند وقتی است Loyalty  را برگزیدم، اما تا به حال جواب نداده و دارد سردرگمم می کند،

وقت زیادی برای رابطه صرف شده، که نه تنها این معیار، که معیار های دیگری هم حفظ این رابطه را برایم توجیه می کند.

بعد از خوانش این درس به فکر Voice افتاده ام، اما دقیقاً همینجایش است که انگاری ترسی برت می دارد از اینکه واکنش نسبت به voice چندان دلگرم کننده نباشد.

اینطور گمان می کنم که فرد مقابل Neglect را پیش رو گرفته که همین اذیتم می کند.

از طرفی اگر دور و برم را مشاهده کنم، در می یابم که آنکس که در موضع ضعف قرار گرفته من هستم، و همین واکنش مرا می طلبد که من نیز به سراغ Neglect نروم.