- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجید مقدم

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


با سلام گاهی آنقدر موضوع زیبا و متن نوشته های دوستان گیراست که نمی توان فقط خواننده بود و چیزی ننوشت .شاخه ها همان ویترین ریشه ها هستند و یا به زبان کسب و کار تبلیغات ریشه اند.معمولا درخت سال اول بار نمی دهد بعد از چند سال که ریشه خوب در دل زمین جاگیری و هماهنگ شد آنگاه شاخه ها و میوه ها نمایان می شود لذا صبوری به معنای پختگی و هماهنگی و آمادگی از درون در اینجا معنی می یابد.بعد از مدتی جریان یکسویه بین ریشه به شاخه دوسویه می شود یعنی جریان فتوسنتز به کمک ریشه می آید.و این مصداق این جمله است که اگر با یک دست بدهی با دست دیگر خواهی گرفت. ریشه بدون شاخه دوامی نخواهد آورد. یا به اجبار شاخه می زند و یا می میرد.نه درونگرائی صرف خوب است(ریشه بی شاخه ) و نه برون گرائی صرف (شاخه بی ریشه )تعادل و توازن درس طبیعت است .نکته آخر ریشه گاهی باید از نقاط سخت و سنگی هم بگذرید تا خود را به آب برساند و درخت را استوار نگه دارد اما این را به رخ شاخه ها نمی کشد و با گشاده رویی تقدیم می دارد سایه و میوه خود را