Menu
نویسنده مطلب : مرجان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا می خواستم برای ادامه تحصیل در یک دانشگاه بهتر مهاجرت کنم؟ یا می خواستم از جواب دادن به این سوال که چرا ایران موندم در حالیکه امکانات بهتری در خارج بود فرار کنم؟

 

آیا واقعا می خواهم  شهرت و موفقیت بسیار داشته باشم؟ یا یه زندگیه آروم و بی دغدغه در کنار خانواده