Menu
نویسنده مطلب : زهره

مطلب مورد بحث:

شادی چیست؟ شادمانی و رضایت از زندگی چه تفاوتی دارند؟


*در اخرین روز کاری سال، بابت یکی از کارهایی که البته جز وظایف محوله به من هست، پاداش نقدی دریافت کردم که انتظارش رو نداشتم و این خوشحالم کرد و به من این حس رو داد که کار من در سازمان دیده شده

*نوروز شروع شد و من میتوانم چند روزی صبح ها بیشتر بخوابم و فکر میکنم این بخشی از نیازهای جسمی منو ارضاء میکنه.

*با مدیرمان برای صبحانه آخر سال رفتیم بیرون و مدت زمانی رو با همکارانم و مدیر خوبم گذراندم و این نیاز منو به داشتن روابط اجتماعی خوب ارضاء کرد.

*بعد از یک هفته اکانت متمّم رو دوباره شارژش کردم