Menu
نویسنده مطلب : علیرضا ضرابیان

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


خود من به عنوان مدیر تولید یک مجموعه با آزادی صرف چای در ساعات غیر مشخص مخالف هستم. بی نظمی بوجود میاره و می تونه بسته به نوع تولید بالانس خط را به هم بزنه.

پیشنهاد می کنم، این ایده را امتحان کنید:

در ساعت مشخص صرف چای به صورت گروهی در یک محل کوچک و تمیز انجام بشه. از این فضا برای اشتراک دانش، انتقال پیام های مهم از بچه ها به سرپرستان و برعکس استفاده بشه و با هدایت سرپرست حل تعارض انجام بشه.