- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : متین

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


مدل سیاسی: آزادی مطلق دادن به انسان ها، در هیچ حکومتی قابل اجرا نیست.

مدل اجتماعی:  در هر قومیتی، برخی خصلت های رفتاری نمود بیشتری دارد.

مدل فرهنگی: رفتارهای ناصحیح والدین با فرزندانشان در سنین پایین، موجب بروز عقده ها و مشکلات شخصیتی در آینده میشود.

مدل اقتصادی: سرمایه گذاری نیاز به پذیرش ریسک سود و زیان داشته ولی عموما در دراز مدت موجب سودآوری خواهد شد.

مدل علمی: علم بدون عمل بی فایده است.