Menu
نویسنده مطلب : نسیم بابایی نیک

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


سلام
فکرمی کنم کمتر از بقیه خود افشایی دارم .
اصولا آدم درونگرایی هستم و خود افشایی من خصوصا در ابراز احساسات و بیان مشکلات و شکست ها خیلی کم تراست ولی دربیان برخی رویدادها و ترجیحات و موفقیت هایم خود افشایی بیشتری دارم .
بعضی از خود افشایی ها اتوماتیک وارصورت می گیردو به بعضی از ان ها از قبل فکرمی کنم . بستگی دارد که طرف های مقابلم چه کسانی باشند .
درفضای فیزیکی بیش تر از فضای آنلاین خود افشایی دارم اما هیچ وقت به عنوان یک ابزاربهش فکر نکرده بودم . اما ازخود افشایی دیگران قضاوت هایی می کنم .