Menu
نویسنده مطلب : مهران خوش فرجام

مطلب مورد بحث:

خودنظارتی چیست؟ آیا شما هم یک آفتاب‌پرست اجتماعی هستید؟


خیلی تعجب کردم چون من حتی یک امتیازم هم نگرفتم و امتیاز من صفر شد هرچه دنبال یک تک امتیاز کوچک بودم هیچی نیافتم شاید همین دلیل بر این است که تنها با عده ی محدودی قادر به ارتباط هستم و در برقراری ارتباط های جدید به شدت مشکل دارم باید سعی کنم در بعضی از آیتم ها کمی امتیاز جمع کنم….