Menu
نویسنده مطلب : مسعود

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


من مثال های زیادی دارم که این اشتباه را داشته ام که اقدام و هدف را به درستی انتخاب نکردم، و اقدام ها را بجای هدف در نظر گرفت.

اگه بخواهم مثال هایی از آن را بیان کنم رفتن به باشگاه یک مثال خوب باشد. من بجای این که نتیجه این کار را به عنوان هدف درنظر بگیرم خود باشگاه رفتن را به عنوان هدف در نظر گرفتم.

مثال دیگر این انتخاب اشتباه انتخابی است که در یادگیری انگلیسی انجام دادم. در حقیقت هیچ هدف نهایی را درنظر نمی گیرم و فقط در برنامه خود خواندن زبان را می گذارم و این در نهایت به این ختم می شود که اگر از این اقدام نتیجه مطلوب را نگیرم تمام برنامه ام به هم میریزد.