Menu
نویسنده مطلب : جلال شجیعی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتابی که اخیرا خواندم و خیلی دوست داشتم در سن پایینتر با چنین مبحثی آشنا بشم تا بعضی از اهدافم را که رها کرده ام،  رها نکنم و بعضی ها را سریعتر رها کنم و دست آوردهای با کیفیت تری در زندگی داشته باشم.

و به همین خاطر اگر بخواهم کتابی به دوستانم هدیه بدهم “سرسختی ” از “آنجلا داکورث” را به آنها میدهم.

این کتاب به چالش قدیمی استعداد و هوش در مقابل تلاش و سختکوشی با تحقیقات جدید می  پردازد و با ادبیات روان توصیح میدهد که سختکوش ها موفقتر هستند .

در این کتاب نویسنده سعی میکند که سختکوشی را آموزش نیز بدهد و بنظر من از همه ابزارهای در دسترس بهره گرفته و میتوان گفت تا حدودی هم موفق به این کار شده است.