Menu
نویسنده مطلب : عاطفه فرد

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


متن زیبایی بود، هر چند حرف جدیدی نداشت. البته خوبی، پاکی، زیبایی و در کل همه ی ارزش ها هم حرف جدیدی نیستند. همه آیین های آسمانی، همه ی اندیشمندان پاک اندیش، همه ی خیرخواهان بشریت، همه ی هنرمندان گوهر شناس و… این ارزش ها رو تصریح میکنند.  نقشه ی سعادت مخلوقات مشخص و مبرهن است، اما……. چه موجب می شود ما راه گم کنیم و از گمراهان باشیم؟ چه باعث می شود ما یکه تاز و خودستایانه در بیراهه بتازیم؟ چه چیزی در درون ما موجب زاویه گرفتن از جاده اصلی اعتدال و دور شدن از مقصد  است؟