Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

تکنیکها و قوانین طوفان فکری


واقعا مطلب تکمیل بود و صحبت های سایر دوستان مطلب را تکمیل تر هم کرد، اما نکته ای که من برای قبل از جلسات طوفان فکری رعایت می کنم این است که:

موضوع جلسه را به تمام اعضا می گویم و می خواهم یکی دو روز روی آن فکر کنند و بعد با چند ایده به جلسه بیایند  و جلسه را شروع کنیم. به ۲ دلیل این روش را کماکان ادامه می دهم:

۱- چند روز فکرشان حول یک مطلب است

۲- در جلسه اگر کسی ایده ای مطرح کرد نفرات دیگر ذهنشان سوگیری پیدا می کند و بیشتر حول فکر های مطرح شده ایده می دهند در صورتی که زمانی که خودشان با ایده می آیند، ترکیب ایده ها یا سوار شدن بر روی ایده دیگر بیشتر جواب می دهد.