Menu
نویسنده مطلب : حامد ایرانشاهی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سیستم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
عضو کلیدی: شخص کاندیدا
اعضای مرزی: کاندیداهای پوششی، اعضای ستاد انتخاباتی، حتی در محدوده ی بازتر طرفداران آن کاندیدا
عضو اهرمی: ارئه یک اشکال بزرگ در حریف، ارائه یک حسن بزرگ خود (این عضو در این مثال تابع زمان نیز هست، برای مثال رو کردن یه عکس نزدیک روز رای گیری و یا ۴ دقیقه جواب دندان شکن در زمانی که رغیب وقت پاسخگویی ندارد و …)