Menu
نویسنده مطلب : خدارحم کرمی

مطلب مورد بحث:

تحلیل SWOT چیست؟ | آشنایی با ماتریس SWOT


برسی swot شرکت شخصی : با توجه اینکه حوزه کاری شرکت درزمینه بازرگانی است و حوزه کاری کارگاه برادرم در حوزه تولید قطعه

so: با وجود ارتباطات زیادی که شرکت ایجاد کرده می توان پروژه های برون سپاری ساخت قطعات را دریافت کرد و ساخت آنها را به کارگاه برادرم سپرد و با توجه به نقدینگی خوب شرکت مواد اولیه لازم را در اختیار آنها قرار داد تا بتوانند تولید را آغاز کنند

ST:با توجه به تحریم ها و عدم واردات بعضی قطعات وارداتب و توان تولید قطعات خاص با تکنولوژی بالا توسط کارگاه می توان با ارتباطاتی که شرکت دارد این گونه قطعات را سفارش گرفت و ارزش افزوده بیشتری نسبت که کارهای قطعات سری بوجود آورد.